خانه ⁄ نمایش سریع

نمایش سریع

به محض ورود به برنامه مکان فعلی شما از طریق موقعیت یاب گوشی شما تشخیص داده شده و نزدیک ترین ایستگاه مترو به شما نمایش داده خواهد شد.